Som det fremgår af de efterfølgende "forord" blev der i 1985 udgivet et hæfte, der fortæller byens historie frem til 1985.

Hæftet har vi scannet og kan læses ved at klikke her....>>>>>

En del af billederne er "vanskelige" at læse i lodret format, så disse er scannet som et lille tillæg. Klik her .....>>>>>.


AABENRAA BYHISTORISK ATLAS

Forord


Aabenraa by fejrer den 1. maj 1985, at det er 650 år siden, hertug Valdemar af Sønderjylland stadfæstede byens købstadrettigheder. Aabenraa Museum har i samarbejde med Amtscentralen for Undervisningsmidler i Sønderjylland ment, at dette var en god anledning til at udgive et undervisningsmateriale om byens historie. Vi har udformet materialet således, at det rummer en oversigt over byens historie fra dens opståen og til i dag. Denne oversigt er knyttet sammen med en serie af kort, »udsigter« og luftfotografier, gennem hvilke det skulle være muligt at nå til en forståelse af den udvikling, byen har gennemløbet. Det er vort håb, at en sådan forståelse kan virke med til at skærpe elevernes forhold til det fysiske miljø, de lever i, således at de oplever byen i dag som et resultat af mange århundreders aktivitet, hvor hver periode har sat sit særlige præg på byen. At lære sin by at kende er en proces, der kan foregå hele skoleforløbet igennem. Vi håber derfor, at det vil være muligt at finde anvendelse for hæftets materiale på alle klassetrin, ligesom det er vort håb, at også andre interesserede vil kunne have udbytte og fornøjelse af hæftet. Vi takker Aabenraa kommune for det tilskud, der er ydet til hæftets udgivelse, Historiske Samlinger, Landsarkivet, Det sønderjyske Landsbibliotek og Aabenraa kommune for udlån af kort- og billedmateriale, samt cand. mag. Lennart S. Madsen og mag. art. Henrik Becker-Christensen for den ekspertise inden for byens hhv. ældste og nyeste historie, som de har været så venlige at stille til rådighed for os.


Aabenraa i april 1985


Helle Denckert
Henrik Fangel